Adatkezelési tájékoztató

A Gödi ÖkoKlub weboldalakon történő adatkezelésről

Érvényes: 2022. február 1 -től visszavonásig

Jelen adatkezelési tájékoztató a Gödi ÖkoKlub Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen weboldalon történő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza. A tájékoztató módosításai a https://godiokoklub.hu/ címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja jelen weboldal látogatók magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjt és kezel, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek. A weboldal használata teljesen önkéntes, így a weboldal használatának következtében szükségesen keletkező személyes adatokat Adatkezelő hozzájárulás jogalapon kezeli. 

Jelen tájékoztató célja, hogy a weboldal látogatója az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét átlássa és az ezzel kapcsolatban biztosított jogai világosan érthetőek legyenek számára.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:  a GDPR szerint.

ADATKEZELŐ:

Név: Gödi ÖkoKlub Egyesület

Székhely: 2131 Göd, Bischof házaspár utca 11.

E-mail cím: info@godiokoklub.hu és godiokoklub@yahoo.com

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Az adatkezelés megnevezése és céljaAz adatkezelés jogalapjaA kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés:Felhasználó azonosítása, Kapcsolatfelvétel a FelhasználóvalÉrintett hozzájárulásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.Felhasználónév, Felhasználó e-mail címe, Felhasználó telefonszámaFelek közt fennálló kapcsolat időtartamáig 
Támogatások fogadásánál és civil szervezet számára támogatások juttatásánálaz érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)Az adatok átadása: az adatokat a könyvelőnknek adjuk át, aki Magyarországon van.szervezet/cég neve, székhely, telephely, nyilvántartási szám, bankszámlaszám, képviselő neve, kapcsolattartó neve és email címeamíg kapcsolat aktív közösségünknek , vagy nem kéri adatainak törlését, inaktív kapcsolat esetén a regisztrációtól számított harmadik év végéig
Hírlevelek küldéseaz érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)keresztnév, vezetéknév, e-mail címameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevélről
Önkéntesek jelentkezés eseténaz érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, értesítési (levelezési) cím, életkor, foglalkozás, hobbi/érdeklődési köramíg az önkéntes aktív tagja közösségünknek , vagy nem kéri adatainak törlését; inaktív önkéntesként a regisztrációtól számított harmadik év végéig
Közösségépítés közösségi média felületekenÉrintett hozzájárulásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.(Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.)Érintett nyilvános profiladataiÉrintett leiratkozásáig

I. CÍMZETTEK (TOVÁBBI ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK)

Adatkezelő egyes feladatok ellátása érdekében külső Adatfeldolgozókat (Címzetteket) vehet igénybe. 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÁS 

Adatfeldolgozó:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

telefonszám: +36 1 789-2-789

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

weboldal: tarhely.eu

Cégjegyzékszám:

01-09-909968

Adószám:

14571332-2-42

Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Adatfeldolgozó igénybe vételére a weboldal elérhetővé tételéhez, megfelelő működtetése érdekében van szükség.

Az adatfeldolgozó az adatok tárolását végzi. Az adattárolás helye az adatfeldolgozó szervere. 

II. ADATTOVÁBBÍTÁS MEGVALÓSULÁSA HARMADIK ORSZÁGBA

Az Adatfeldolgozók közül jelenleg nincs olyan, amelynek székhelye harmadik országban található. Amennyiben az adattovábbítás harmadik országba valósul meg, az alábbiakat kell figyelembe venni.

Ezen cégek szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adat-továbbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozás vállalta a GDPR-nak való megfelelést.

III. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

IV. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az oldalon nem történik. 

V. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal védi. 

VI. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljünk. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Érintett az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. 

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Az Adatkezelő különösen az alábbiakra hívja fel az Érintett figyelmét: 

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

1.) TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG: 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, az Adatkezelő köteles Érintettnek tájékoztatást nyújtani – az Érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Az Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Érintett rendelkezésre bocsátásával adja meg. 

2.) HOZZÁFÉRÉSI JOG:

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Érintett kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. 

3.) HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

4.) TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG: 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Érintett kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A fentiek nem alkalmazandók amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

5.) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG: 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés Érintett által kért korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Érintettet előzetesen tájékoztatja. 

6.) TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

VII. PANASZTÉTELI JOG:

Érintett jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/)

Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az Érintetteket, hogy a honlapon cookie-kat, más néven sütiket használ. A sütik olyan file-ok, amelyek információt tárolnak az érintett webes böngészőjében. A süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést. A sütik segítségével a weboldalak üzemeltetői anonim statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. A legtöbb süti nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek. 

A sütik elfogadása gomb megnyomásával engedélyezed hogy a látogatottsági adatok és statisztikák előállításához szükséges szkriptek lefussanak az oldalon. Ezeket arra használjuk hogy követni tudjuk, hogy az oldal mely részei tetszenek az olvasóinknak és melyeken érdemes még csiszolnunk. Ezek a Google és a Facebook kódjai.

Ha hozzászólást adsz egy WordPress honlapon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

koklub

Adatkezelő a sütiket az Eker tv., az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően használja. 

Azon honlapoknak, – így az Adatkezelő által üzemeltetett weblapnak –, melyek az Európai Unión belül működnek, a sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. A sütiket a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a Felhasználónak, amikor sütit küld az eszközre. 

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy e fájlok letiltása vagy korlátozása ronthatja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkcionalitásában is. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállítások érdekében Adatkezelő kéri, hogy érintett használja keresője “Segítség” vagy „Súgó” menüjét, illetve kattintson az alábbi, esetében releváns linkre: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-yourprivacy/cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US 

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito 

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:

Az adatkezelési tájékoztató elkészítésénél az alábbi jogszabályokat vettük különös tekintettel figyelembe:

  • Az Európai Parlement és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényt („Infotv.)

A tájékoztató összeállításánál figyelembe vettük továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásait.